Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD obchodní společnosti PALIVA SEVER s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, IČO: 08209821, DIČ: CZ08209821, provozovatele internetového obchodu www.palivazdemar.cz (dále jen prodávající). Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného na internetovém obchodu prodávajícího www.palivazdemar.cz.


Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád je v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.


Záruka a reklamace

1. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí výrobku spotřebitelem.

2. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

3. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením.

5. Reklamaci je možné uplatnit:
A) osobně na provozovně prodávajícího, na adrese: Smetanova 683, 403 17 Chabařovice.
B) zasláním elektronicky na emailovou adresu prodávajícího paliva@palivazdemar.cz

6. Náklady na dopravu a manipulaci výrobku od spotřebitele k prodávajícímu hradí spotřebitel, náklady na zaslání reklamovaného výrobku zpět hradí prodávající.

7. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Podepsáním dokladu za prodej zboží kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené a v akceptovatelné kvalitě. V případě nespokojenosti odběratele se zbožím je kupující povinen popsat vadu a rovněž vyhotovit záznam o vadě za přítomnosti řidiče. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel“ 

8. Reklamaci vyřizujeme v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 634/1992 SB. o ochraně spotřebitele v patném znění.

9. Spotřebitel musí v případě reklamace vadného zboží nějakým vhodným způsobem prokázat, že zboží bylo zakoupeno na našem internetovém obchodě www.palivazdemar.cz nebo v kamenné provozovně (např. doklad o zakoupení výrobků, dodací list, výpis o bezhotovostní platbě, atd.)

10. Zjevnou vadu zboží lze uplatnit pouze před zpracováním či jiným použitím zboží, a to neprodleně po zjištění vady kupujícím, nejdéle však do 7 dní od převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným nakládáním se zbožím po přechodu nebezpečí škody na kupujícího.

11. Zjevnými vadami se rozumí:

A) Bílinské hnědé uhlí, hnědouhelné brikety: vyšší obsah podsítného/nadsítného (nad 15% z celkového množství), hlušiny či jiné příměsi (nad 3% z celkového množství). Zvýšená vlhkost není považována za vadu zboží.

B) Palivové dřevo:

- Rozměr polena mimo uvedenou délku +/- 10 %.
- Příměs jiné dřeviny než je uvedeno v rozsahu nad 5% z celkového množství

- Šířka štěpiny mimo rozsah 10 - 20 cm u délky polena 25 a 33 cm
- Šířka štěpiny mimo rozsah 10 - 25 cm u délky polena 50 cm

- Za zjevnou vadu není považováno: Zvýšená vlhkost dřeva, povrchová plíseň nebo hniloba, obsah třísek a upadlé kůry vzniklé při štípání

C) Dřevěné brikety a pelety: delší rozměr či vyšší obsah rozpadu než je uvedeno u zboží (nad 10% z celkového množství)

12. Skryté vady zboží je možné reklamovat, nedošlo-li k podstatné změně dodaného zboží vinou kupujícího, a to nejdéle do 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Skrytými vadami se rozumí vyšší obsah nespalitelných zbytků (nad 7% z celkového množství) či nižší výhřevnost než je uvedeno u zboží. Skryté vady se prokazují laboratorním rozborem odebraného vzorku z dodaného množství zboží. Vzorek odebírá prodávající z dodaného zboží a kupující je povinen umožnit prodávajícímu tento odběr vzorku. V případě neoprávněnosti reklamace (dle výsledku laboratorního rozboru nebo mechanického přetřídění paliva) hradí kupující veškeré náklady s tímto úkonem spojené. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- přiměřeným snížením kupní ceny
- náhradním dodáním zboží
- odstoupením od kupní smlouvy


13. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne vedoucí oddělení prodeje paliv či jím pověřený pracovník, a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus/množství, případně vrácena již zaplacená částka zpět. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte odpovídající obaly, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilku doporučujeme pojistit proti poškození.

Proč nakupovat u nás?


Načítám...