Úvod SOUTĚŽ PRAVIDLA SOUTĚŽE

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tento dokument upravuje pravidla SOUTĚŽE „Půlíme ceny paliva“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech soutěže určené účastníkům soutěže je třeba prezentovat v souladu s tímto dokumentem, který je jediným závazným dokumentem upravujícím pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“). Pravidla soutěže mohou být kdykoli změněna formou písemných dodatků.

1. Organizátor soutěže
 Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o., Smetanova 683, 403 17 Chabařovice

2. Termín soutěže
Soutěž o 3 * palivo za ½ ceny v podobě dárkového poukazu v hodnotě 50% zaplacené částky za nákup topiva bude probíhat od 16.9. – 30.11.2011. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž jakkoli prodloužit o jím stanovenou dobu, a to případně i opakovaně. Zároveň si pořadatel vyhrazuje právo soutěž ukončit dříve než 30.11.2019

3. Účastníci soutěže
Zúčastnit se soutěže mohou pouze řádně zaregistrovaní zákazníci, kteří jsou držiteli věrnostní karty ZDEMAR nebo si tuto kartu nechají vystavit v rámci soutěžního nákupu realizovaného v termínu soutěže. Držitel karty a objednávkou paliva u organizátora vyslovuje souhlas s účastí v soutěži. Zákazník s věrnostní kartou ZDEMAR, pokud při dodávce paliva na dodacím listu písemně neuvede svůj nesouhlas či v termínu konání soutěže nedoručí písemně či e-mailem výslovný nesouhlas s účastí v soutěži, bude automaticky zařazen do slosování. Případný nesouhlas s účastí v soutěži musí být učiněn písemně přímo na dodacím listu nebo písemně doručen na adresu organizátora soutěže: ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o., Smetanova 683, 403 17 Chabařovice nebo e-mailem na adresu paliva@zdemar.cz

4. Princip a podmínky soutěže
Účastníkem soutěže se stane plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR či jakákoli právnická osoba, která bude v termínu soutěže podle bodu 2. (včetně jeho případné změny) nebo se v rámci tohoto termínu stane registrovaným zákazníkem Zdemar a bude mu vystavena věrnostní karta, a která současně v termínu soutěže zakoupí od pořadatele soutěže palivo (pelety, dřevěné brikety, balené uhlí, volně ložené uhlí či hnědouhelné brikety a dřevo) v minimální částce 5 000 Kč. Za účastníka soutěže nebude považován ten, kdo písemně či elektronicky výslovně sdělí pořadateli soutěže, že si nepřeje účastnit se této soutěže. Z účastníků soutěže budou určeni její výherci po skončení termínu soutěže ze všech účastníků splňující pravidla soutěže závěrečným losováním.

5. Výhra v soutěži
Výhrou v soutěži jsou 3 dárkové poukazy s platností do 30.4.2020 na palivo v částce ½ ceny paliva nakoupeného v termínu soutěže (tzn. v hodnotě 50% ceny paliva v rámci soutěžního nákupu, do částky se nezapočítává cena dopravy a složení, popř. další poplatky za služby spojené s nákupem) od pořadatele soutěže. Výherce není oprávněn postoupit či převést jakkoli práva z výhry na jakoukoli třetí osobu (zejména darováním poukazu apod.). Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak jako vyplácení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

6. Vyhlášení soutěže
Termín slosování soutěže bude do10.12.2019 Výherci budou telefonicky kontaktováni nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu slosování. V případě, že nedojde po 5 pokusech kontaktování výherce, bude slosován náhradní výherce. V případě, že organizátor rozhodne o prodloužení soutěže, která by tak skončila po stanoveném dni slosování, stanoví přitom i nový termín slosování výher. O kontaktování s výherci bude sepsán protokol, kdy byli úspěšně či neúspěšně vylosovaní výherci kontaktováni.

7. Osobní údaje
V rámci registrace věrnostní karty PALIVA ZDEMAR je účastník požádán o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů na dobu nezbytně nutnou pro potřeby vyhodnocení soutěže, předání cen výhercům a souvisejících činností a povinností vyplývajících z právních předpisů (např. daňové povinnosti). Udělení tohoto souhlasu je podmínkou účasti účastníka v soutěži. Potvrdí-li uživatel při registraci Věrnostní karty zaškrtnutím i udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely zasílání obchodních sdělení elektronickými komunikačními prostředky na dálku (marketingových informací o budoucích obchodních nabídkách), bude provozovatel zpracovávat osobní údaje uživatele i pro tento účel za podmínek, se kterými uživatel vyjádřil souhlas vždy na dobu pěti (5) roků. Účastník soutěže může svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů kdykoli písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty zasláním sdělení na adresu paliva@zdemar.cz nebo písemně na adresu: ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o., Smetanova 683,403 17 CHABAŘOVICE.
Osobní údaje jsou poskytovány zcela dobrovolně a účastník soutěže nemá žádnou povinnost osobní údaje poskytovat. V případě, že účastník soutěže odmítne osobní údaje poskytnout, není pořadatel oprávnšn toto odmítnutí jakkoliv sankcionovat, účast účastníka soutěže v soutěži však zaniká.
V souvislosti s pořádáním soutěže bude pořadatel soutěže, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu uvedeném v registračním formuláři na internetových stránkách www.palivazdemar.cz a pro oprávněné zájmy pořadatele, tj. pro účely kontaktu výherců a pro plnění povinností organizátora/pořadatele, včetně např. předání a uplatnění výher. Pořadatel při předání výher požádá výherce o pořízení fotografie, kterou zveřejnění na svých internetových stránkách a stránkách pořadatele umístěných na sociálních skupinách společně se jménem výherce a obcí sídla/bydliště výherce. V případě souhlasu výherce pořadatel pořídí uvedenou fotografii a zveřejní ji v souladu s předchozí větou.

8. Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla, s datem platnosti od uveřejnění změny na www.palivazdemar.cz. Účastník soutěže, který nesplní všechny její podmínky nebo který se dopustil v rámci takové soutěže nepoctivého jednání, jednání v rozporu s dobrými mravy či obcházející pravidla soutěže, je vyloučen z možnosti získání výhry. Z možnosti výhry či uplatnění výhry (využití poukazu) je vyloučen také účastník soutěže, který je vůči pořadateli soutěže v prodlení s plněním jakéhokoli splatného dluhu v den slosování či porušuje jakékoli jiné oprávněné zájmy pořadatele či porušil tato pravidla. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Na žádost výherce nebo organizátora může být příslušná výhra předána osobně, jinak pořadatel výhry zašle na své náklady na místo dodání vyplněné v rámci registrace do věrnostního systému zákazníků pořadatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher. Výhry, které budou pořadateli soutěže vráceny jako nedoručené, propadají v jeho prospěch. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

V Chabařovicích 16.9 2019

Kontaktujte nás

PALIVA ZDEMAR s.r.o.
Smetanova 683
403 17 CHABAŘOVICEMobil: +420 607 001 053
Telefon: +420 475 309 914
E-mail: paliva@palivazdemar.cz

Otevírací doba:
PO - PÁ   7:00 - 16:00 hodin
Polední pauza: 11:30 - 12:00


Další prodejní místa:
ACER-C.S., s.r.o.
Stavebniny Černý s.r.o.
Stavebniny u Jarina s.r.o.