Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

I. Prodávající
ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o., Smetanova 683, 403 17 Chabařovice
IČO: 25025589
DIČ: CZ 25025589
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12854
Bankovní spojení: KB, č.ú.: 3814140217/0100
Telefon: + 420 475 309 914
E-mail: paliva@zdemar.cz

II. Objednávka
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení písemné, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky nebo odesláním faxem nebo prostřednictvím pošty. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení, splatnost faktury. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží.

III. Přeprava zboží a obaly
1. Kupující si může v objednávce ve způsobu dopravy zvolit „osobní odběr“ anebo „přeprava ZDEMAR“.

 • Místo osobního odběru je adresa sídla společnosti ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o. uvedena v bodě I. Neodebere-li kupující uskladněné zboží nejpozději do 5 dnů ode dne sdělení o jeho možné expedici, prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu s účinností od šestého dne skladné ve výši 0,05% ceny zboží za každý den trvání uskladnění zboží.
 • Aktuální ceník Přepravy ZDEMAR a příklad výpočtu ceny najdete v části DOPRAVACelková cena se kupujícímu nevypočítá automaticky s odesláním objednávky, ale musí vyčkat na výpočet ceny prodávajícím na základě udaného místa. Podle objemu objednaného zboží bude určeno zda jej doveze Volvo FMX nebo Avie.
 • Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.


2. Prodávající bude dodávat zboží v obalech odpovídajících jeho povaze. Pokud zboží bude dodáváno na vratných paletách, účtuje prodávající kupujícímu cenu těchto palet 180 Kč/ 1ks (včetně 21 % DPH). Pokud kupující vrátí nepoškozené palety, prodávající se zavazuje dobropisovat a vrátit kupujícímu částku rovnající se ceně vrácených palet.

IV. Dodací podmínky
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, maximálně do 14 pracovních dní od závazného potvrzení objednávky podle druhu sortimentu, ve výjimečných případech muže být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
 
V. Storno objednávky
 
1. Storno objednávky ze strany kupujícího:

 • Kupující má právo stornovat objednávku, pokud nesouhlasí s vypočtenou cenou dopravy před závazným potvrzením expedice zboží.
 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava, nakládka atp.

2. Storno objednávky ze strany prodávajícího:

 • bez udání důvodu
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10-ti pracovních dní).

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí Občanským zákoníkem a zákony platnými v České republice. V souladu s Občanským zákoníkem je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv podnikatel nebo firma na IČO). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, prodávající požaduje dodržení níže uvedených podmínek:

 • Kupující kontaktuje prodávajícího se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, variabilního symbolu a data nákupu.
 • K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.)
 • Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, domluví s prodávajícím způsob vrácení zboží na adresu našeho výdejního místa uvedenou v bodě I.

Zboží kupující dopraví buď osobně na své náklady, anebo po domluvě s prodávajícím, prodávající zboží naloží a převeze vlastní dopravou na náklady kupujícího (doprava, nakládka aj.). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou zaslány složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14-ti pracovních dní po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího - Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 
VII. Dodatečné změny v údajích
Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 200,- Kč za změnu. Sazba se zejména týká dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou, tj. doplnění IČO a DIČ na fakturu. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku.
 
VIII. Odpovědnost za vady zboží a záruka
Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek je Reklamační řád, který je v plném znění uveden na internetových stránkách společnosti nebo v písemném provedení na provozovně prodávajícího.
 
IX. Ochrana osobních dat
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
 
X. Prodej a platba za zboží
Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení kupní ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (řidiči naší společnosti) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků, minimálně však 1 den před expedicí zboží.
 
XI. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím společností ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice firmy, si společnost vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách společnosti.

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2016.

Reklamační řád
 
1. Odpovědnost za vady zboží a záruka
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. U volně loženého zboží je kupující povinen uvést, v čem vada spočívá, popřípadě čeho se reklamací domáhá  a rovněž vyhotovit záznam o vadě za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dokladu za prodej zboží kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce nebo výrobce zboží. Záruční doba v délce 30 dní je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO). V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zjevnou vadu zboží lze uplatnit pouze před zpracováním či jiným použitím zboží, a to neprodleně po zjištění vady kupujícím, nejdéle však do 7 dní od převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným nakládáním se zbožím po přechodu nebezpečí škody na kupujícího.

Zjevnými vadami se rozumí:

 • Bílinské hnědé uhlí, hnědouhelné brikety: vyšší obsah podsítného/nadsítného (nad 15% z celkového množství), hlušiny či jiné příměsi (nad 3% z celkového množství). Zvýšená vlhkost není považována za vadu zboží.
 • Palivové dřevo: delší rozměr či příměs jiné dřeviny než je uvedeno u zboží. Zvýšená vlhkost či hniloba není považována za vadu zboží.
 • Dřevěné brikety a pelety: delší rozměr či vyšší obsah rozpadu než je uvedeno u zboží (nad 10% z celkového množství).


Skryté vady zboží je možné reklamovat, nedošlo-li k podstatné změně dodaného zboží vinou kupujícího, a to nejdéle do 30 dní od převzetí zboží kupujícím. Skrytými vadami se rozumí vyšší obsah nespalitelných zbytků (nad 7% z celkového množství) či nižší výhřevnost než je uvedeno u zboží. Skryté vady se prokazují laboratorním rozborem odebraného vzorku z dodaného množství zboží. Vzorek odebírá prodávající z dodaného zboží a kupující je povinen umožnit prodávajícímu tento odběr vzorku. V případě, že výsledek laboratorního rozboru neprokáže oprávněnost reklamace, náklady s tím spojené jdou k tíži kupujícího.
 
V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od kupní smlouvy

 Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne vedoucí oddělení prodeje paliv či jím pověřený pracovník, a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus/množství, případně vrácena již zaplacená částka zpět. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte odpovídající obaly, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.
 
2. Neoprávněná reklamace zboží

Za oprávněnou reklamaci nelze považovat následující případy:

 • přirozená nebo kondenzovaná vlhkost, která vyplývá z přirozené povahy suroviny (dřevo, uhlí, brikety, pelety)
 • část výrobků v balení byla rozlomena na dvě poloviny (u dřevěných briket),
 • šupinatost povrchu výrobku,
 • nerovné zakončení a drolení konců výrobku (je dáno technologií výroby),
 • různé odstíny výrobku v případě použitého stejného materiálu, ze kterého je výrobek vyroben, je dáno přírodní povahou výrobku,
 • různá váha jednotlivých kusů výrobku v balení, odchylka je uvedena na etiketě výrobku,
 • drobná mechanická poškození obalu výrobku, která nemají vliv na kvalitu výrobku.

 
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 15. 06. 2015.

Vytisknout stránku

Kontaktujte nás

ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o.
Smetanova 683
403 17 CHABAŘOVICEMobil: +420 605 231 690
Telefon: +420 475 309 914
E-mail: paliva@zdemar.cz

Otevírací doba:
PO - PÁ  8:00 - 16:30 hodin


Další prodejní místa:
ACER-C.S., s.r.o.
Stavebniny Černý s.r.o.
Stavebniny u Jarina s.r.o.