Úvod Novinky Uhelný muž 2016

Uhelný muž 2016

10.06.2016 15:18

Uhelný muž 2016

Opět pro vás máme tip na hooodně adrenalinový víkend :) V sobotu 11.6.2016 se koná 7. ročník již tradičního adrenalinového závodu o Uhelného muže, a to na rybníce Oprám ve Varvažově. Naše firma PALIVA ZDEMAR je jedním ze sponzorů akce. A naše účast rozhodně nebude pasivní! Kromě klasické propagace, jsme se tentokrát rozhodli do toho dát nejen za firmu prachy, ale i duši a tělo. Pod heslem "My vám tu zatopíme!" se utkají o titul Uhelný muž 2016 dva týmy ze ZDEMARU. Bude to dřina, ale věříme si! Soutěžní týmy budeme likvidovat jeden po druhém...sfoukneme je jak svíčky! :) Přijďte se podívat a podpořit nás! Navíc se můžete účastnit soutěže o poukázku na produkty Paliva ZDEMAR v hodnotě 3 tis. Kč.

Seznam týmů najdete zde

Zde uvádíme úplná pravidla soutěže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE _ VYHRAJ POUKAZ NA PRODUKTY PALIVA ZDEMAR

(dále jen „soutěž“)

1.   Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost ZDEMAR Ústí nad labem s.r.o., se sídlem Smetanova 683, 403 17 Chabařovice, ICO: 25025589, DIC: CZ25025589  (dále jen „pořadatel“).

2.   Termín trvání soutěže, vyhodnocení a zasílání výher

2.1. Soutěž probíhá v termínu 11. 6. 2016, na akci Uhelný muž 2016, Varvažov

2.2. Vyhodnocení proběhne 17.6.2016. Formou losování ve firmě ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o., za přítomnosti jednatelky firmy paní Martiny Lohniské, marketingového oddělení E. Bellové, pracovníka oddělení paliv N. Janekové. Do slosování budou zařazeny všechny správné odpovědi na soutěžní otázku, s řádně vyplněnými kontaktními údaji na účastníka.

2.3. Výhra bude předána výherci po telefonní domluvě, nejpozději však 31.7.2016

3.   Účastníci soutěže a podmínky účasti

3.1. Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která je buď přímým účastníkem závodu Uhelný muž 2016, konající se dne 11.6.2016 nebo osoba, která uvedenou akci dne 11.6.2016 navštíví, která splní podmínky stanovené v těchto pravidlech a bude tato pravidla akceptovat a dodržovat, a to včetně jakýchkoliv případných změn těchto soutěžních pravidel (dále jen „účastník“).

3.2. Soutěže se může zúčastnit účastník, který ve výše uvedeném termínu, odpoví správně na soutěžní otázku v kuponu, který bude k dispozici v den konání soutěže Uhelný muž, 11.6.2016 v místě závodu. Uživatel vyplní také osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa, a telefon), které budou sloužit pouze pro případné zaslání výhry (dále jen „registrace“).

3.3. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o, ZDEMAR Transport a.s., ZDEMAR Poland s.r.o, ZDEMAR Spedition a.s., B-energy s.r.o, POWER GET s.r.o., SYPKOM Spedition s.r.o (dále jen zaměstnanec), nebo osoba jim blízká ve smyslu § 22 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), nebo pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že účastník dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, výhra se nepředá a přechází na dalšího účastníka v pořadí, který splní veškerá pravidla soutěže.

3.4. Účastník svou registrací v soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí. V případě porušení pravidel ze strany účastníka, ztrácí tento účastník právo obdržet výhru.

4.   Ceny do soutěže

4.1. Výherce obdrží Poukaz na produkty PALIVA ZDEMAR v hodnotě 3.000,- Kč.

5.   Všeobecné podmínky

5.1. Výherce bude uveden na webových stránkách www.palivazdemar.cz  dne 17.6.2016 

5.2. Pro výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem, nenese pořadatel odpovědnost za případnou ztrátu, poškození, zničení či jiné zneužití zásilky.

5.3. Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.

5.4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit pravidla soutěže, či soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

5.5. Poskytnutím identifikačních a kontaktních údajů účastník soutěže dává dobrovolně svůj výslovný souhlas se soutěžními pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefon) poskytnutých v rámci soutěže pořadateli soutěže jako správci a jejich následným zpracováním jako zpracovateli osobních údajů, a to pro účely vyhodnocení této soutěže a v souvislosti s touto soutěží, a dále za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání nabídek k účasti na spotřebitelských výzkumech a k zasílání informací o marketingových akcích pořadatele (správce) nebo jeho obchodních partnerů, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím vloženého díla a údajů v rozsahu jméno, příjmení a město/obec ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele (správce), včetně webové stránky, pokud se jedná o jejich použití v souvislosti s touto marketingovou akcí. Účastník soutěže současně výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. Občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno a příjmení ve svých interních komunikačních materiálech, a to výhradně v souvislosti s touto soutěží a dále souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů své osoby v souvislosti s touto soutěží a prezentací těchto záznamů v interních komunikačních materiálech pořadatele.

5.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 3 let ode dne poskytnutí souhlasu.

Účastník soutěže má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese sídla správce odvolán. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v této soutěži. Využije-li účastník svého práva a odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo požádá o vymazání svých osobních údajů z databáze pořadatele, bude to mít za následek zrušení jeho účasti v této soutěži. V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může účastník obrátit na správce a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.8. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Případné námitky proti průběhu soutěže musí být doručeny na adresu sídla pořadatele nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. Práva a povinnosti plynoucí ze soutěže nejsou soudně vymahatelné.

5.9. Účastník se zavazuje poskytovat v souvislosti s touto soutěží pouze pravdivé údaje.

V Ústí nad Labem, dne 10.6.2016

 

Kontaktujte nás

PALIVA ZDEMAR s.r.o.
Smetanova 683
403 17 CHABAŘOVICEMobil: +420 607 001 053
Telefon: +420 475 309 914
E-mail: paliva@palivazdemar.cz

Otevírací doba:
PO - PÁ   7:00 - 16:00 hodin
Polední pauza: 11:30 - 12:00


Další prodejní místa:
ACER-C.S., s.r.o.
Stavebniny Černý s.r.o.
Stavebniny u Jarina s.r.o.